HistorieSpolečnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Myšlenka založit v Praze pobočku Společnosti Richarda Wagnera se prosadila teprve po revoluci v roce 1989. Po oddělení tehdejšího Smetanova divadla od divadla Národního a po vzniku Státní opery Praha, ji začal realizovat první ředitel SO Karel Drgač. Po slibném rozjezdu a zařazení se do velké rodiny wagnerovských společností z celého světa, však již nebyly naplněny představy zakladatelů, ani těch, kdo měli o členství vážný zájem.

Na přímou žádost Mezinárodní společnosti Richarda Wagnera, začala být agenda vedena v rámci Kruhu přátel opery Národního divadla. Brzy se však ukázala zejména časová neslučitelnost souběžného vedení, činnosti i členství.

Proto se skupina příznivců Wagnerovy hudby, po dohodě s vedením KPO ND a na základě zájmu hudební veřejnosti, rozhodla ustavit vlastní společnost, navazující členskou základnou na obě předchozí. Přípravný výbor zajistil všechny náležitosti spojené s registrací občanského sdružení a 22.2.2002 byla Ministerstvem vnitra České republiky řádně zaregistrována Společnost Richarda Wagnera jako občanské sdružení a potvrzeny její stanovy.

Na základě této skutečnosti se 25.3.2002 sešlo ustavující shromáždění členů, které schválilo předchozí kroky přípravného výboru, zvolilo předsednictvo i další funkcionáře a schválilo rovněž rámcový program činnosti na nejbližší období, rozpočet a ostatní náležitosti, nutné k zahájení řádného fungování společnosti.

Změny, které proběhly v prvním čtvrtletí roku 2002, byly oznámeny presidentovi RWVI panu Lienhartovi, který následně vyjádřil plnou podporu novému předsednictvu i nově zformované organizaci.

Následně začala SRW v Praze fungovat v souladu s novými stanovami a s deklarovaným programem. 

Výčet uskutečněných akcí je obsahem patřičné další kapitoly.