Stanovy Společnosti Richarda Wagnera

§1
Nazev a sídlo

Občanské sdružení nese název "Společnost Richarda Wagnera". Jeho sídlem je "Dominínská 115, 15400 Praha 5" a je zaregistrováno v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky.

 

§2
Cíle činnosti

Cílem činnosti, při vědomí si významu Richarda Wagnera jako největšího hudebního skladatele všech dob a jedné nejvýznamnějších kulturních osobností historie, je

 1. probouzet a prohlubovat zájem o dílo a umělecký odkaz Richarda Wagnera
 2. usilovat o další prosazení oper Richarda Wagnera na našich předních scénách
 3. podporovat informovanost členů společnosti o historii i současnosti provozování oper Richarda Wagnera v Čechách i v zahraničí
 4. organizovat besedy, přednášky, koncerty, zájezdy a jiné kulturní akce sloužící k propagaci díla Richarda Wagnera
 5. spolupracovat s dalšími českými i zahraničními pobočkami wagnerovských spolků
 6. aktivně se zapojit do činnosti Mezinárodního sdružení Richarda Wagnera (RWVI)

 

§3
Členství

 1. Členy společnosti se mohou stát
  1. fyzické osoby
  2. fyzické osoby
 2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, přijaté předsednictvem společnosti a po zaplacení členského příspěvku
 3. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí předsednictva
  1. u členů, kteří mají mimořádné zásluhy o rozvoj společnosti
  2. u osobností kulturního a veřejného života, které mají zájem o činnost společnosti

 

§4
Práva a povinnosti členů

 1. Členové společnosti jsou povinni zejména
  1. dodržovat stanovy Společnosti Richarda Wagnera
  2. respektovat a naplňovat usnesení ze shromáždění členů
  3. platit členské příspěvky
 2. K právům členů společnosti patří především
  1. být informován o činnosti a životě společnosti
  2. bezplatně dostávat informační bulletin společnosti
  3. účastnit se všech akcí, pořádaných společností
  4. volit orgány společnosti a být do nich volen

 

§5
Ukončení členství

 1. Členství končí úmrtím, vystoupením nebo vyloučením
 2. Vystoupení oznamuje člen písemně nebo ústně předsednictvu. Členství v tomto případě zaniká dnem, kdy je oznámení o vystoupení doručeno předsednictvu nebo alespoň jednomu členovi předsednictva; při ústně oznámeném vystoupení společnost vyhotoví písemný záznam, který odstupující člen podepíše a datuje. Odstupující člen nemá nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku na běžný rok, ani na jeho poměrnou část.
 3. Člen může být z rozhodnutí předsednictva vyloučen
  1. pokud svým počínáním poškozuje zájmy společnosti
  2. pokud nerespektuje tyto stanovy nebo usnesení shromáždění členů, zejména nezaplacením členských příspěvků
 4. Proti tomuto rozhodnutí se může člen do čtyř týdnů odvolat k shromáždění členů. Do doby projednání tohoto odvolání členství trvá

 

§6
Příspěvky

 1. Členové společnosti jsou povinni platit členské příspěvky. Jejich minimální výši na běžný rok stanoví shromáždění členů. Posledním termínem zaplacení příspěvku je 15. březen běžného roku
 2. Čestní členové jsou od příspěvků osvobozeni

 

§7
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou

 1. předsednictvo
 2. shromáždění členů

 

§8
Předsednictvo

 1. Předsednictvo má lichý počet členů (minimálně 3) a skládá se z
  1. předsedy
  2. místopředsedy
  3. jednatele a případně dalších členů
 2. Předsednictvu přísluší vedení společnosti. Předseda, místopředseda a jednatel jsou oprávněni společnost zastupovat a samostatně jednat jejím jménem
 3. Předsednictvo je voleno shromážděním členů na dobu 3 let
 4. Při odstoupení člena předsednictva volí shromáždění členů náhradního člena předsednictva na zbytek volebního období

 

§9
Shromáždění členů

 1. Řádné shromáždění členů se koná každoročně
 2. Mimořádné shromáždění členů se koná, pokud jej svolá předsednictvo, a to obvykle na základě požadavku minimálně 5 členů
 3. Shromáždění řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda
 4. Termín a program jednání shromáždění členů musí být všem členům oznámen písemně alespoň 14 dnů předem

 

§10
Úloha shromáždění členů; hlasovací právo

 1. Shromáždění členů přísluší
  1. volba předsednictva a dalších funkcionářů společnosti
  2. přijetí roční zprávy předsednictva o činnosti a zprávy o hospodaření
  3. stanovení výše členských příspěvků
  4. rozhodnutí o změnách stanov
  5. hlasování o podaných návrzích
  6. rozhodnutí o zániku společnosti
 2. Řádně svolané shromáždění členů je usnášení schopné bez ohledu na počet zúčastněných
 3. Na shromáždění členů má každý člen jeden hlas. Hlasovací právo je nepřenosné
 4. Rozhodnutí je platné, pokud je schválí prostá většina zúčastněných. Hlasování je veřejné, pokud není navrženo a schváleno hlasování tajné

 

§11
Zásady hospodaření

 1. Příjmy společnosti tvoří zejména
  1. členské příspěvky
  2. sponzorské a jiné dary
  3. granty a dotace
  4. příjmy z pořádání akcí
 2. Prostředky společnosti mohou být užity pouze v souladu s cíly společnosti, uvedenými v §2 těchto stanov a s rozhodnutím shromáždění členů o plánu činnosti na příslušný rok. Výdaje na účely, nesouvisející s cíly a činností společnosti, jsou nepřípustné
 3. Členům nemohou být za jejich činnost poskytovány žádné odměny

 

§12
Revizor hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna jedním nebo dvěma revizory. Jsou voleni shromážděním členů na stejné volební období, jako předsednictvo
 2. Revizorům hospodaření přísluší kontrola pokladní hotovosti a přezkoumání účtů v běžném roce. O výsledcích podávají zprávu shromáždění členů. Přísluší jim též navrhovat předsednictvu opatření

 

§13
Všeobecná ustanovení

 1. Účetním rokem je kalendářní rok
 2. Ze všech zasedání a shromáždění je pořizován zápis, který musí obsahovat všechny návrhy, rozhodnutí a usnesení. Zápis musí být podepsán předsedou a alespoň jedním dalším členem předsednictva

 

 

V Praze dne 13. února 2002